Polityka prywatności

Niestety Treść tego dokumentu jest długa i nudna. Takie rzeczy wymusza nasza prawo. Miłego czytania
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego BeautyCraft.pl i classicmanicure.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
Właścicielem Sklepu i Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Beauty Craft z siedzibą w Warszawie ul Forsycji 30. Tel kontaktowy 888 87 81 80
Dane osobowe zbierane przez Beauty Craft za pośrednictwem Sklepu i Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
Beauty Craft dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep i Serwis Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
Beauty Craft zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
– rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
– korzystania z formularza kontaktowego, w celu odpowiedzi na zapytanie. Podstawa prawna – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– złożenia reklamacji, w celu obsługi procesu reklamacyjnego Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

 • adres e-mail;
 • imię i nazwisko.

Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 • adres e-mail;
 • dane adresowe:
 • ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
 • kod pocztowy i miejscowość;
 • województwo;
 • kraj (państwo).
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
firmę Przedsiębiorcy; numer NIP.

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie i Serwisie Internetowym, Klient podaje:

 • adres e-mail;
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu.

Podczas korzystania ze Sklepu i Serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. W celu marketingu produktów własnych oraz poprawy usług od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie i Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
Przekazanie danych osobowych do Beauty Craft jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu i Serwisu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesach, w których przetwarzane są dane osobowe uniemożliwi realizacje tej usługi.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Beauty Craft przy prowadzeniu Sklepu i Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Beauty Craft co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Beauty Craft korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Beauty Craft. Należą do nich m.in.:
– dostawcy usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług portalu, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę sklepu, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz zarządzają infrastrukturą;
– partnerzy, którzy wspierają Beauty Craft Poland Sp. z o. o. przy świadczeniu usług marketingowych, m.in. przy wysyłaniu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez Beauty Craft;
– dostawcy świadczący usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie i Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
– podmioty techniczne realizujące niektóre usługi w procesie sprzedażowym, tj. firmy świadczącym usługi kurierskie/pocztowe.
Beauty Craft korzysta z dostawców, którzy są odrębnymi Administratorami danych osobowych i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Tymi dostawcami są podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku gdyby Państwa dane zostały przekazane poza EOG, Beauty Craft zastosuje odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Dane osobowe Klientów przechowywane są:
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Beauty Craft tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Beauty Craft i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Beauty Craft tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.
W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Beauty Craft będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
W przypadku skierowania żądania Beauty Craft udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
Sklep oraz Strona Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Beauty Craft na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep oraz Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Beauty Craft produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep i Stronę Internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
Beauty Craft wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Klientów.
Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Klientów.
Beauty Craft wykorzystuje cookies własne w celu:
– uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
– analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Beauty Craft wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych, z których korzystają Klienci Sklepu i Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń końcowych. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu i Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies.
Beauty Craft może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany urządzeniu końcowemu osoby odwiedzającej Sklep i Serwisy Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany urządzeniu końcowemu dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Beauty Craft przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu i Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu i Serwisu Internetowego.
Sklep i Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Beauty Craft nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Beauty Craft.
Realizacja prawa odnosi skutek niezwłocznie po wycofaniu zgody.
Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Beauty Craft zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Beauty Craft może świadczyć jedynie za zgodą.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Beauty Craft przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Beauty Craft, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych.
Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Beauty Craft nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
– wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
– wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Beauty Craft podlega;
– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Beauty Craft może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Beauty Craft. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Beauty Craft, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Beauty Craft nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
– gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Beauty Craft ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
– gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
– gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
– uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
– uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
– uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który jest powszechnie używany, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Beauty Craft spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Beauty Craft nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
Klient ma prawo żądać od Beauty Craft przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło
Beauty Craft zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Beauty Craft stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Beauty Craft nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
Beauty Craft nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
W przypadku istotnych zmian w zapisach Polityki Prywatności Beauty Craft poinformuje o tym klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: beautycraft.pl@gmail.com

Koszyk

Koszyk jest pusty

Suma
zł0.00
Zastosuj
0